Informatii Generale

 Rezumat       Abstract

O mare parte a energiei electrice din întreaga lume (mai mult de 60%) este consumată de sistemele de acționare electrică, focalizarea pe cercetare acest tip de sistem este esențială pentru minimizarea consumurilor energetice. Reducerea doar cu câteva procente din energia consumată de acești consumatori va avea un impact major asupra consumurilor de energie și emisiile de CO2 din lume.

A large proportion of worldwide electrical energy (more than 60%), is consumed by the electrical drive systems, the researching focalization upon this type system is essential in order to minimize the energetically losses. A few percentage reduction of the energy consumed by these consumers will have a major impact upon the world energy expenditure and CO2 emissions.

Obiectivul general al proiectului este de a crește competitivitatea și performanțele industriei românești în context european. Pentru a menține sau a ridica poziția pe piață, întreprinderile sunt constrânse să aducă îmbunătățiri tehnico-economice, să asigure creșterea competitivității prin lărgirea posibilităților de contractare și transfer tehnologic .

The overall objective is to increase competitiveness and performance of the Romanian industry in the European context. In order to maintain or to improve the market position, the enterprises are constrained to improve techno-economic performance and competitiveness for contracting opportunities and technology transfer.

Proiectul va utiliza strategii moderne de control pentru sistemele de acționare electrică cu rețea de distribuție a energiei în curent continuu. Se preconizează că energia de frânare sau de reversare a sensului mișcării (la coborâre) mașinilor electrice de acționare a ascensoarelor poate fi recuperată într-un mod eficient, atât pentru funcționarea la flux constant, cât și cu flux diminuat. Mai mult, convertorul de putere activ conectat la rețea va asigura un factor de putere unitar.

The project will use modern control strategies for the electrical drive systems with DC power distribution network. It is envisaged that the energy during braking or reversing of the electric car lifts can be recovered in an optimal way, both for operation with constant flux, and with flux weakening operation mode. Moreover, the grid connected active power rectifier ensures unity power factor operation.

Soluțiile tehnice ce vor fi adoptate in proiect vor avea un grad avansat de noutate, susținute atât prin experiența echipei de cercetare din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați, precum și de competențele dobândite de către echipa firmei Galfinband SA din Galați. Noutatea va fi reflectată prin brevetele care vor rezulta în urma finalizării acestui proiect. Soluția ce va fi găsită va aduce economii semnificative prin înlocuirea echipamentelor scumpe utilizate în determinarea soluției ecuației matriceale diferențiale Riccati ca urmare a utilizării de soluții alternative noi.

Technical solutions adopted in the project have an advanced degree of novelty, sustained both by the University of Galati research team experience, and by the skills acquired by the Galfinband SA team. The novelty is reflected in the patents that will result. This solution brings significant savings by replacing expensive equipment due to use of new alternative solutions.

 

 

 

Obiectivul principal al proiectului este de a dezvolta un prototip al unui sistem regenerativ de acționare electrică, optimal și cu asigurarea unui factor de putere unitar. Etapele proiectului de cercetare sunt: proiectarea și dezvoltarea soluției sistemului de acționare electrică cu recuperare de energie cu mașini electrice (de curent continuu, asincron trifazat si sincron cu magneți permanenți), proiectarea software și hardware a prototipului, dezvoltarea și realizarea prototipului, elaborarea unui manual de dezvoltare de prototipuri și înregistrarea brevetelor pentru prototipul obținut.

The main objective is the development of Electric Drive System prototype with Regenerative Capabilities in optimal manner for Power Quality Improvements of the Electrical Grid. The phases of the research project are: Design and solution development of the electric drive system with energy recovery from the electrical machines (DC Motor, three-phase IM, and PMSM), Software and Hardware design of the prototype, Prototyping of the Product, and Prototype manual development, Patent registration of the prototype.

 

Rezultatele estimate:

    Ca rezultate se pot menționa: rapoarte tehnice individuale și de echipă, publicarea de lucrări tehnice și a unei cărți tehnice, precum și definitivarea tezelor de doctorat. Pe verticală, vor fi dezvoltate metodologii de modelare, algoritmi și proceduri de control optimal avansat cu conexiuni spre controlul inteligent. Mai mult, vor fi concepute noi topologii ale sistemelor de conversie a energiei, vor fi îmbinate tehnicile de modulație ale convertoarelor statice de putere cu tehnicile de control avansat (clasic și inteligent), cu scopul satisfacerii simultane a calității și eficienței conversiei energiei electrice.

    În managementul proiectului vor fi respectate normele de proprietate intelectuală, diseminarea rezultatelor se va realiza prin intermediul conferințelor, seminariilor și prin deschiderea unei pagini web.

    Beneficiile majore ale activităților de cercetare vor fi: creșterea nivelului de cunoștințe într-un domeniu de cercetare prioritar (integrarea optimală și calitativă a energiei recuperate), creșterea eficienței energetice a sistemului de conversie, precum și formarea unui grup de experți. Mai mult, transferul de cunoștințe a rezultatelor cercetării va fi atins prin furnizarea unui prototip inovativ, care va fi cel mai important rezultat al echipei de cercetare din cadrul acestui proiect.


 


 


Free business joomla templates